ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Paskelbta : 31.05.2018

  

UAB „O‘Pen Lietuva“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA


Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitinkant asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, jei Jūsų duomenis tvarko UAB „O‘pen Lietuva“. Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu.

Ši UAB „O‘Pen Lietuva“ asmens duomenų tvarkymo politika (toliau - Politika) skirta informuoti Jus kaip mes UAB „O‘Pen Lietuva“ renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš būdų, nurodytų Politikos pabaigoje.

Ateityje šią Politiką mes galime keisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

 Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats/pati, arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, , informacija apie Jūsų su UAB „O‘pen Lietuva“sudarytas sutartis ir jų vykdymo istorija, naudojimosi įvairiomis UAB „O‘Pen Lietuva“ teikiamomis paslaugomis duomenys, banko sąskaitos informacija (sąskaitos numeris), vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo duomenys ir kt.

Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija:

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į UAB „O“Pen Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną telefonu Tel.   (8 5) 2747300, 2747301, e. paštu info@o-pen.lt, arba paštu adresu O’Pen Lietuva UAB Dariaus ir Girėno 81LT-02189, Vilnius

 

KOKIUS DUOMENIS MES RENKAME APIE JUS?

 Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, e. pašto adresas, adresas;
 • Identifikavimo duomenis, tokius kaip asmens dokumentų duomenys, IP adresas, kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie mūsų interneto svetainės ar kitų elektroninių platformų;
 • Duomenis apie Jūsų sandorius UAB „O‘Pen Lietuva“ ir kitas sudarytas sutartis, priklausomai nuo to, kokias paslaugas Jums teikia UAB „O‘Pen Lietuva“.
 • Ekonominius duomenis, tokius kaip Jūsų darbovietė, Jūsų vykdoma ūkinė-komercinė veikla (tai, kad esate ūkininkas, vykdote individualią veiklą, ir pan.),
 • Socio-demografinius duomenis, tokius kaip šeiminė padėtis, jūsų išlaikomų asmenų skaičius ir duomenys apie šeimą;
 • Duomenis apie Jūsų interesus, pomėgius ir poreikius, kuriuos Jūs pateikiate mums bendraudami su UAB „O‘Pen Lietuva“ darbuotojais ar perduodate mums naudodamiesi UAB „O‘Pen Lietuva“ paslaugomis;
 • Audio-vizualinius duomenis, tokius kaip vaizdo stebėjimas, vaizdo, garso įrašai, kai Jūs lankotės mūsų patalpose, ar kontaktuojate su mūsų darbuotojais.

Svarbu: jei tai būtina dėl UAB „O‘Pen Lietuva“ teikiamos paslaugos, su Jūsų sutikimu, mes renkame asmens duomenis. Tačiau mes nerenkame kitų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją, nebent Jūs ar Jūsų kontrahentai atskleidžia juos naudojantis mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, apmokant už paslaugas, ar panašiais atvejais.

 

 • Apie teisinius atstovus (veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais);
 • Mokėjimo nurodymų teikėjus ir gavėjus,
 • Sandorių šalis ir dalyvius;
 • Tikruosius naudos gavėjus (ang., UBO);
 • Jūsų šeimos narius.

Svarbu: Jeigu jūs pateikiate mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.

 

KOKIAIS TIKSLAIS MES RENKAME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats, arba kuriuos gauname iš kitų šaltinių.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

Kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją, adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis.

Kad galėtume Jus konsultuoti ir įvertinti Jūsų poreikius, mes renkame informaciją apie Jūsų šeiminę padėtį, išsilavinimą bei kitą informaciją, kurią mums pateikiate susitikimų ar nuotolinių konsultacijų metu.

Kad galėtume Jus konsultuoti, Jums teikti paslaugas ir tinkamai vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, o taip pat vykdyti pareigas, nustatytas teisės aktuose, mes naudojame duomenis apie Jūsų su mumis sudarytus sandorius bei informaciją, kurią gauname Jums naudojantis mūsų paslaugomis. Tam tikrais atvejais šiuo tikslu mes automatiniu būdu analizuojame Jūsų naudojimosi paslaugomis įpročius (pavyzdžiui, kad galėtume tinkamai informuoti Jus apie paslaugos teikimo sutrikimus, kad galėtume pristatyti paslaugų patobulinimus arba naujas panašias paslaugas ar produktus ir pan.). Jei turite klausimų arba Jūsų netenkina tai, kaip mes vykdome savo įsipareigojimus Jums, prašome nedelsiant mus informuoti.

Kad galėtume valdyti mūsų kasdienes paslaugas ir apsaugoti teisėtus mūsų interesus, be kita ko siekdami:

 

 • laikytis taikytinos teisės, taisyklių, reglamentų, vadovų, kodeksų, profesinių taisyklių ir nuostatų reikalavimų;
 • laikytis vietinių ar užsienio institucijų, teismų, teisėsaugos institucijų reikalavimų ir patenkinti jų prašymus, taip pat laikytis teismo proceso ar kitų su ginčų sprendimu susijusių reikalavimų; ir išsiaiškinti ar imtis veiksmų prieš vartotojus, kurie pažeidžia mūsų taisykles ar užsiima neteisėta ar kitiems asmenims ar jų nuosavybei kenkiančia veikla, mes galime tvarkyti tokius duomenis kaip informaciją apie teismo ar administracinio pobūdžio procesus, kuriuose Jūs dalyvaujate, bei kitą aukščiau nurodytais tikslais mums perduotą informaciją.

Kad galėtume siųsti bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą. Kad pateiktume Jūsų poreikius atitinkančius Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (telefonu, elektroniniu paštu, mobiliosiomis aplikacijomis), be prieš tai nurodytų duomenų mes taip pat renkame ir naudojame Jūsų gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie naudojimąsi mūsų paslaugomis, mokėjimo operacijų istoriją, mokėjimo elgesio istoriją, informaciją apie šeimą, profesinę informaciją bei kitą informaciją, kurią Jūs mums pateikiate susitikimų metu ar elektroniniais kanalais. Šiuo tikslu mes automatiniu būdu analizuojame Jūsų asmens duomenis, įskaitant informaciją apie Jūsų užsakytas paslaugas ir naudojimąsi jomis, elgesį mūsų svetainėje ir elektroninėse platformose, Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti.

 

Kad galėtume su Jumis bendrauti, be kita ko:

 • atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus;
 • siųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, dėl Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių, šios Politikos ar kitų dokumentų pasikeitimo; ir
 • siųsti techninius pranešimus, atnaujinimus, įspėjimus dėl saugumo, palaikymo ir administracines žinutes,
 • mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir gautų bei išsiųstų pranešimų turinį.

 

Kad pasiteirautume Jūsų nuomonės dėl mūsų paslaugų kokybės ir pakviestume Jus dalyvauti rinkos tyrimuose, mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, duomenis apie Jūsų amžių, lytį, kalbą. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami šiuo tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti.

Kad užtikrintume paslaugų teikimą nuotoliniu būdu, taip pat saugome telefono ryšio numerį, IP adresą ir kitus Jus identifikuojančius duomenis, pokalbio turinį, trukmę, laiką ir kitus techninius duomenis.

Kad užtikrintume Jūsų ir mūsų turto saugumą, vykdome vaizdo stebėjimą ir tvarkome Jūsų vaizdo duomenis, kai apsilankote UAB „O‘Pen Lietuva“ patalpose ar teritorijoje.

Kad galėtume įgyvendinti teisės aktų pažeidimų prevenciją, nustatymą, užkardymą, kad galėtume apsaugoti Jus ir Jūsų turtą nuo teisę pažeidžiančių veikų (pvz., pasisavinant Jūsų duomenis, tapatybę), mes renkame ir sisteminame informaciją apie galimai netinkamą naudojimąsi UAB „O‘Pen Lietuva“ paslaugomis. Šiam tikslui mes taip pat galime naudoti kontaktinę informaciją ir mokėjimo priemonių apsaugos duomenis siekiant apsaugoti sandorius ir komunikaciją mūsų nuotoliniais tinklais.

 

KAS MUMS SUTEIKIA TEISĘ GAUTI IR NAUDOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

 • Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį ar kitos formos sandorį su UAB „O‘Pen Lietuva“;
 • Jūs davėte sutikimą;
 • Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;
 • Siekiant mūsų teisėtų interesų, tokių kaip, pavyzdžiui:
 • siekiant gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti mūsų veiklos nuoseklumą ir tvarumą, Jums teikiamų paslaugų visapusiškumą ir atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų pasitenkinimą mūsų paslaugomis;
 • siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti;
 • siekiant sistemingai stebėti ir užkardyti neteisėtas veikas bei nuolat vertinti su tuo susijusias rizikas.

Svarbu: jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

 

IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės dėl mūsų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų anketas, teikiate prašymus ar pretenzijas, taip pat kuriuos užfiksuojame UAB „O‘Pen Lietuva“ interneto svetainėje, vaizdo stebėjimo įranga ar įrašydami pokalbius telefonu, kaip nurodyta aukščiau.

 

Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių:

 

 • Iš trečiųjų asmenų, kai Jiems yra suteikta teisė atskleisti Jūsų asmens duomenis;
 • Iš fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių ir pan. duomenis;
 • Iš mums skirtų ar fizinių ar juridinių asmenų, vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus, mums pateiktų dokumentų (informacija sutartyse, pažymose, ir pan.);
 • Iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan;
 • Iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia Jums teikdami paslaugas.

Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją stebėdami mūsų technologinius įrankius ir paslaugas, be kita ko, susirašinėjimą elektroniniais laiškais, siunčiamais iš ar į UAB „O‘Pen Lietuva“. Kitu atveju, informaciją apie Jus renkame ir generuojame, kai ją mums pateikiate, pavyzdžiui, prisiregistravę ar pateikę atsiliepimą elektroninėmis priemonėmis. Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš savo tiekėjų.

Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

 

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: 

 • Mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų su mumis sudarytą sandorį (pavyzdžiui, siekiant įvykdyti mokėjimą).
 • Su UAB „O“pen Lietuva“susijusiomis įstaigomis, kurių sąrašą galite rasti interneto svetainėje www.o-pen.lt , kai tai būtina naudojant bendras informacines sistemas ar techninę įrangą (serverius) arba reikalinga paslaugų teikimui;
 • Statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei ligonių kasai, Nacionalinei mokėjimų agentūrai, VĮ Registrų centrui, VĮ Regitra, notarams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, kitiems registrams bei valstybės institucijoms;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai, siekiant įgyvendinti įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytą tvarką.
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika;
 • Įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros, renginių organizavimo ir susijusias paslaugas;
 • Auditoriams;
 • Teismams, tribunolams, arbitrams ar kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms;
 • Kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų įstaigos pardavimu, susijungimais, pirkimais arba visos ar dalies įstaigos reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius.

Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.

Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų, Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Mūsų, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose.

 

Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu davėte sutikimą tokiam perdavimui. Jūsų asmens duomenis perduodame už ES /EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Jungtinėse Amerikos Valstijose esantis duomenų gavėjas yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, vadinamo „privatumo skydu“, reikalavimus;
 • Yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas,
 • Laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Svarbu: mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjai, dalyvaujantys vykdant Jūsų su mumis sudarytą sandorį, gali būti įsikūrę ar veikti šalyje, kurioje neužtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis (t. y. šalyje, kuri nėra prisijungusi prie Europos ekonominės erdvės susitarimo ir kurios Europos Komisija nėra įtraukusi į šalių, kuriose yra pakankamas duomenų apsaugos lygis, sąrašą). Mes imamės visų priemonių, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami saugiai, tačiau gali būti atvejų, kai negalėsime užtikrinti, kad duomenų gavėjas laikytųsi tų pačių reikalavimų kaip ir Europos Sąjungoje.

  

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, pavyzdžiui:

 • Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 10 metų po to, kai nustojate jomis naudotis;
 • Vaizdo duomenis saugome 7 dienas;
 • Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

 

KIEK SAUGI YRA JŪSŲ ASMENINĖ INFORMACIJA?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo, internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo UAB „O‘Pen Lietuva“, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums konfidencialią informaciją ne per UAB „O‘Pen Lietuva“ naudojamas elektronines sistemas.

 

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
 • teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - www.ada.lt).

 

KAIP JŪS ĮGYVENDINSITE SAVO TEISES?

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau - Prašymas) Jūs galite pateikti UAB „O‘Pen Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūnui e. paštu info@o-pen.lt paštu adresu  Dariaus ir Girėno g 81 Vilnius, arba atvykus į mūsų įstaigą.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų Prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus informuodami raštu.

 

KOKIE YRA ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ MES LAIKOMĖS?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

  

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 

 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.
 • Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys.
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
 • Būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi.
 • Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

 

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši Politika įsigalioja gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje www.o-pen.lt ir kitomis priemonėmisOpen_Label_420
0